Appey Rog Lanney Appey DeniyaN Dwan_wa,Ja Wey AssiN Wekh LieyaN TeriyaN Wafan_wa....


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Gurdasmaan.com ] [ FAQ ]

Posted by (212.138.47.27) on June 22, 2002 at 01:11:43:

GiaraN diyaN gllaN sunn dil je wandana si...
kachheya pyar deya pyar kannu pana si.......
yar diyaN gllaN,Dildar diyaN gllaN wala gussa ni manindey hoye...
enj ni krindey......enj ni karindey sajnna wey...
enj ni karindey....
sajnna wey nahiyoN kdey jhagrey karindey hoye,,,
shikwey shikaytaN nal pyar ni nabhindey hoye
enj ni karindey............
RUB RAKHA
DEV


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Gurdasmaan.com ] [ FAQ ]